x

Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Gerçek Kişiler (Şahıs Firması)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

 

1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

2. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

4. Gerçek kişi tacirlerin bilanço esasına göre tutulan defterlerin Noter Tasdikli Yevmiye Defteri Ön sayfa Sayfa Fotokopisi

5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

6. Fotoğraf (2 adet),

7. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı,

8. Vergi levhası

9. Güncel Yoklama Tutanağı fotokopisi veya Mükellef Görüntüleme fotokopisi

İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı'nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl) aranır.

10. Esnaf Kaydı Bulunmadığına Dair Beyan

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Erbaa Şubesinin açılışı :

1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

2. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı,

6. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

7. Fotoğraf (2 adet),

8. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı,

9. Vergi levhası

10. Güncel Yoklama Tutanağı fotokopisi veya Mükellef Görüntüleme fotokopisi

Merkezi Erbaa 'da olan gerçek kişi tacirin şube açılışı kayıt evrakları:

1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

2. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

5. Fotoğraf (2 adet),

6. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı,

7. Vergi levhası

8. Güncel Yoklama Tutanağı fotokopisi veya Mükellef Görüntüleme fotokopisi

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya'ya nakli:

1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

2. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

4. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

5. Merkez Nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

6. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

7. Fotoğraf (2 adet),

8. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı,

9. Vergi levhası

10. Güncel Yoklama Tutanağı fotokopisi veya Mükellef Görüntüleme fotokopisi

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

 

1.Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2.Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yeni ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;

Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.

*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Ad ve / veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 adet asıl),

3. Yeni çıkartılan, T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), **Soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı yada aslı veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)

4. Kayıtlı kişinin ad ve/veya soyadı değişikliğinden sonra imzası değişiyorsa Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;

Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.

*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2.Bağlı olduğu vergi dairesinden adres değişikliğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme yazısı aslı yada internet vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme aslı.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE MERSİS BAŞVURUNUZ SONUCUNDA SİSTEME DÜŞEN ADRESİ KARARLARINIZA YAZINIZ. (BAŞVURUNUZ SONUCUNDA SİSTEMDE YER ALMAYAN APARTMAN İSMİ, AVM İSMİ VB. HİÇ BİR EKSTRA İFADEYİ KARARLARINIZA YAZMAYINIZ)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş değişikliğine veya ilavesine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme yazısı aslı yada internet vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme aslı

3. Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

4. Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi.

NOT: İlave edilecek iş konuları; önceden tescillenmiş iş konuları ile aynı meslek grubu içerisinde yer almalıdır. Farklı meslek grubunda yer alması halinde kişiler ilave edecekleri iş konuları ile ilgili Yeni Kayıt açmak zorundadırlar.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl - 2 fotokopi)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1.Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2.Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl - 2 fotokopi) aranır.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Mal Beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin yoklama tutanağı fotokopisi veya vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme yazısı aslı yada internet vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme aslı.

3. Işletmeye Ait Aktif ve Pasiflerin Sıfırlandığını Gösterir Yetkililerce İmzalı Beyan

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Esnaf / Tacir Ayırımı Komisyonu kararı.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve varislerinden biri tarafından imzalanmış)

2. Veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

Devir eden gerçek kişi için:

 1. Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir ettiğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi.

Devir alan gerçek kişi için:

 1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Devir alan kişi tarafından imzalanmış)
 2. Dilekçe (Devir alan kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)
 3. Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiden bütün aktif ve pasifi ile devir aldığına ilişkin tutulan yoklama tutanağı ve vergi levhası fotokopisi
 4. Dilekçe (Devir alan kişi tarafından imzalanmış)
 5. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Devir alan kişi tarafından imzalanmış)
 6. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
 7. Fotoğraf (2 adet)
 8. Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;

Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.

*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 1. Ticari İşletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi
  Ticaret Sicil Yönetmeliği madde 133’e göre: Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır:
  a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi
  b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları
  c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan
  d) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları