x

Kooperatif

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

Sözleşme onay tarihi,
Kooperatifin unvanı ve merkezi,
Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
Kooperatifin temsiline ait hükümler,
Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

Kooperatif

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)

4. 2 adet ticaret sicil müdürlüğünce yetkilendirilmiş personel nezdinde imzalanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nden onaylı ana sözleşme

5. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği

6. Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin banka mektubu ve dekontu

7. Ortakların; T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı kooperatifin Erbaa Şubesinin açılışı :

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

5. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl)

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

6. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Fotoğrafı (2 adet)

7. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi,  (1 adet asıl)

Merkezi Erbaa' da olan kooperatifin şube açılışı kayıt evrakları:

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl )

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

5. Şube yetkililerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet )

b) Fotoğrafı (2 adet)

6. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi,  (1 adet asıl)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)

4. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

5. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre)

6. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı

7.Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu kararı (1 asıl)

8. Merkez nakline ilişkin tadil metni (1 asıl)

9. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği

10 Merkez nakline ait genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı

ç) Gündem

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile kooperatif imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. 2. Tescilsiz ilanı yapılacak noter onaylı Genel Kurul Toplantı tutanağı aslı (1 Adet)  

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile kooperatif imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ticaret Sicil Dosyasına konulacak 1 adet noter onaylı Genel Kurul Toplantı tutanağı aslı

3. Hazır Bulunanlar Listesi aslı, (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin fotokopisi aslı)

4) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı 

5) Gündem Kararı fotokopisi

6) Gündemin yayınlandığı gazete aslı (TTK.414’ e göre çağrı usulüne uygun yapılması durumunda)

7) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile kooperatif imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl)

(Genel kurulda tescil ve ilana tabi bir husus bulunmaması halinde genel kurul toplantı tutanağından 1 adet noter onaylı asıl sunulur. Bkz.- D.TESCİL VE İLANA TABİ UNSUR BULUNMAYAN GENEL KURUL EVRAKLARI)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı, (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı

ç) Gündem kararı fotokopisi

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

3. Yönetim Kurulu seçimi var ise;

Yönetim kurulunun görev dağılımı, temsile ilişkin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl)

4. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Kooperatif yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile kooperatif imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsile ilişkin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl)

3. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesi

4. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Kooperatif yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1.Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile kooperatif imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl)

3. Değişikliğe ilişkin İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü onaylı tadil metni (1 asıl)

4. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği

5. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı

ç) Gündem kararı fotokopisi

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış)

2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı

ç) Gündem

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

3. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl)

4. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda atılmış imza beyannameleri

c) Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda atılmış imza beyannameleri

5. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Kooperatif yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı). Ayrıca, alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan) tasfiyeye giriş tescil işlemleri bittikten sonra mahalli gazetede de yayınlanması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2.Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı

ç) Gündem kararı fotokopisi

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

3. Tasfiye Memurları tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 asıl)

4. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı

5. Kooperatif alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.