x

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

 

Kapasite Raporu'nun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu (Madde 9),
• 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41),
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri,
• Teşviklerle İlgili Tebliğler,
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

 

KAPASİTE RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ

Firma Kapasite Raporu Müracaat Formunu doldurarak müracaat ettikten sonra Kapasite Şubesince görevlendirilen Ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar.
Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için T.O.B.B.'ne gönderilir.

 

 

700 TL TOBB Onay Harcının Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

Vakıflar Bankası-Merkez Şube Iban No:TR210001500158007293586413
Akbank-Bakanlıklar Şubesi Iban No:TR350004600153888000069072

 

1.100 TL Kapasite Raporu ve Eksper Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası

Halk Bankası Erbaa Şubesi Iban No: TR050001200967000016000018

Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

 

1- Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)

2- Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

3- Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,

4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listesi ve bilanço kıymeti, (Firma Mülkiyetindeki Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

6- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)

7- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi fotokopisi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.

8- Sanayi sicil belgesi fotokopisi,

9- Vergi levhası fotokopisi,

10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

12- Ek bilgi ve güncelleme formu.

Kapasite Raporu Müracaat Formu           Kapasite Raporu Müracaat Formu

 

LÜTFEN DİKKAT !

Yukarıda istenen belgeler müracaat esnasında başvuru formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmelidir.