x

Kollektif Şirketler

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

 • Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek.
 • Şirketin kollektif olduğu
 • Ticaret ünvanı ve merkezi
 • Çalışma konusu
 • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 • Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

Kayıtlarımızda vergi numarası bulunmayan firmaların vergi levhası fotokopisini tescil evrakı ekinde verilmesi zorunludur, verilmemesi halinde tescil başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kollektif Şirketler

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır.

3-) Yabancı ortak var ise 1 nüsha  Kuruluş bildirim formu

 • İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

4-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

5-) Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

6-) Yabancı uyruklu ortak/yetkili var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu ve vergi numarası ibraz edilmelidir.

7-) Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter  onaylı sureti (1 nüsha)

Mersis ’ ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Odamızdan  başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Ortaklar Kurulu Kararı (1 nüsha)

 • Noter onaylı - ana sözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir.)

3-) Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4-) Ana sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.

Mersis ’ ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Odamızdan  başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. 

 •  Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi 

 • Şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır.

3-) Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)

4-) Şube temsilcisinin ünvan altında düzenlenmiş imza beyanı

Mersis ’ ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Odamızdan  başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)

Mersis ’ ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Odamızdan  başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır.

3-) Merkez nakline ilişkin ana sözleşme tadil metnini içeren noter onaylı ortaklar kurul kararı (1 nüsha)

4-) Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

Mersis ’ ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Odamızdan  başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 1 nüsha)

3-) Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri

4-) Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belgeleri.

5-) Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

Mersis ’ ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Odamızdan  başvuru yapılmalıdır.

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

3-) Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair imzaları noterden tasdikli yazılı beyanları

4-) Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (1 nüsha)

 

Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.