x

Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmeler

Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmeler

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

 NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;

Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.  

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

2. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),

4. Vakıf yetkili organı tarafından alınan işletmenin açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl - 2 fotokopi),

Bu kararda; işletmenin unvanı, temsilcileri (Uyruğu, T.C. Kimlik No, ikamet adresleri yazılı olarak), temsilin şekli, adresi, varsa tahsis edilmiş sermaye ve işletme konusu açıkça belirtilecek.

5. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,

6.Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

7. Vakıf senedi (1 adet asıl veya noter onaylı örneği),

8. Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyor ise, izni gösteren yazı. Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamdan izin alınması gerekmiyor ise, ticari işletmenin kuruluşunun izne tabi olmadığına ilişkin vakıf yetkilileri tarafından imzalanmış beyan dilekçesi. (1 adet asıl veya noter onaylı örneği)

9. İşletme temsilcilerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Fotoğrafı (2 adet),

c) Ticari işletmede temsile yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi,

10. Vakıf yönetimine seçilen Temsilci ve Yetkililerin T.C. Kimlik numarasını gösterir Kimlik Fotokopileri

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Adres değişikliği ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE MERSİS BAŞVURUNUZ SONUCUNDA SİSTEME DÜŞEN ADRESİ KARARLARINIZA YAZINIZ. (BAŞVURUNUZ SONUCUNDA SİSTEMDE YER ALMAYAN APARTMAN İSMİ, AVM İSMİ VB. HİÇ BİR EKSTRA İFADEYİ KARARLARINIZA YAZMAYINIZ)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1.Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Yetkili ataması ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Fotoğrafı (2 adet),

c) Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Kayıt silme ile ilgili vakıf yetkili organı tarafından alınan noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan, (1 adet asıl)