x

Komandit Şirketler

ADİ KOMANDİT ŞİRKET

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Komandit şirket şahıs; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları  bulunamaz.

Adi komandit şirketinin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır.

Aşağıda yer almayan hususlarda Kollektif şirkete uygulanan hükümler komandit şirketler hakkında da uygulanır.

Kayıtlarımızda vergi numarası bulunmayan firmaların vergi levhası fotokopisini tescil evrakı ekinde verilmesi zorunludur, verilmemesi halinde tescil başvurusu kabul edilmeyecektir.

Komandit Şirketler

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış)

4. 4 adet Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi

5.Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde ayni sermayenin değerlemesine ilişkin değerleme raporu

6.Ayni sermaye konuluyor ise; konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, ( 1 adet asıl)

7. Ayni sermaye konuluyor ise; ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

8. Ortakların ve yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Fotoğrafı (2 adet)

9. Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi

Not :

Müdürlüğümüzce onaylanacak ana sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar:
(1) Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.
(2) On sekiz yaşından küçük kişilerin şirkette kurucu ortak olabilmesi için şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir. Velinin tek kişi olması halinde, nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi zorunludur.
(3) On sekiz yaşından küçük kişinin velisiyle birlikte şirket kurucusu olması halinde, vasi veya kayyım kararı müdürlüğe ibraz edilir.
(4) Kurucu Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ibraz edilir.
(5) Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart ibraz edilir.
(6) Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport ibraz edilir.
(7) Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini ibraz eder.
(8) Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilir.
(9) Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyım olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti ibraz edilir.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin Erbaa Şubesinin açılışı:

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

5. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre)

6. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı

7. Şube açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi)

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

8. Şube yetkililerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl)

b) Fotoğrafı (2 adet)

9. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl)

Merkezi Erbaa' da olan şirketin şube açılışı:

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi)

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

5. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl)

b) Fotoğrafı (2 adet)

6. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

4. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

5. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre)

6. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı

7. Merkez nakline ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi)

8. Merkez nakline ilişkin noter onaylı tadil metni (1 asıl - 2 fotokopi)

9. Bütün ortakların ve yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl)

b) Fotoğrafı (2 adet)

10. En son şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl - 2 fotokopi)

3. Değişikliğe ilişkin noter onaylı tadil metni ( 1 asıl - 2 fotokopi)

4. Ortaklarda değişiklik yapılıyorsa yeni ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl)

b) Fotoğrafı (2 adet)

5. Yetkili değişikliği var ise Şirket yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

6. Amaç-Konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik var ise; Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil işlemi gerçekleştikten sonra alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden gerekli güncelleme yaptırılır. Güncelleme sonrası aşağıda belirtilen evrakların tamamlanarak Odamıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

a) Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
1) Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Tasfiyeye ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi)

3. Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi

Bu belgelerde;

a) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri

b) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Tasfiye Memurluğuna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl)

4. Tasfiye memurunun;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl)

b) Fotoğrafı (2 adet)

c) Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
1) Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir

5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

6. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Tasfiye sonuna ve son bilançonun onayına ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi), veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair tüm ortaklar tarafından verilen yazılı beyanları

3. Tasfiye Memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge

4. Tasfiye Memurları tarafından imzalı son bilanço (1 asıl)

5. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı

6. Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.