x

TÜM TESCİL TALEPLERİNİN MERSİS ÜZERİNDEN YAPILMASI VE MERSİS BAŞVURU NUMARASININ TALEP DİLEKÇESİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli Şube bilgi beyanı  imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Nevi (Tür) Değişikliği

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

NOT: Limited şirketlerce tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile var ise müdürler kurulu karar defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.)

2.Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve faaliyet belgesi aslı (1 adet)

3. Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı oldukları siciller ile numaralarını içeren beyan (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

4.Tür değiştirme planı (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

5. Tür değiştirme raporu (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

 • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından imzalanmış)
 • Kobi olduğuna dair Mali Müşavir Raporu

6.Tür değiştirme bilançosu, (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço)

7.Tür değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

ç) Gündem kararı fotokopisi

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı(TTK.414’ e göre çağrı usulüne uygun yapılması durumunda)

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

8.Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler;

a. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

b. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış)

c. 4 adet Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylışirket sözleşmesi,

NOT: Ana sözleşmenin vekaleten imzalanması halinde
• Vekaletnamenin aslı
• Vekaleten ana sözleşmeye imzalayacak kişinin güncel nüfus cüzdanı
• Ortakların kimlik fotokopilerini müdürlüğümüze ibraz etmeleri durumunda şirket yetkililerine ait imza beyanı aranmamaktadır. (Yabancı ortaklı firmalarda vekaleten yapılmayacak işlemlerde gelecek olan yeminli tercümanın noter onaylı yeminli tutanağı, nüfus cüzdanı fotokopisi yanında bulundurulmalıdır.)

d. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi

Bu belgelerde;

aa) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri

ab)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl)

e. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı, ( 1 asıl)

f. Ortakların, müdürlerin ve müdürlüğe seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

aa) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

ab) Fotoğrafı (2 adet)

g. Şirket müdürlerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması müdürlüğümüze mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

h. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise)

ı. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama var ise muvafakat yazısı (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise)

i Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise)

j. Nakden taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenebilir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının ödenmesi halinde ödemeye ilişkin banka mektubu aslı ibraz edilmelidir. (Artan nakdi sermaye var ise).
k. Sermayenin arttırılan kısmının onbinde dördü olan Rekabet Kurumu’ nun, Oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aslı. (Artan sermaye var ise,)

l. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

m. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

aa) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl)

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

ab) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet)

ac) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

ad) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet)

Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.

•Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi

b) Yeni tür limited şirket sözleşmesini

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.

•Tür değiştirme raporunda;

a) Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına

b) Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna

c) Limited şirketin sözleşmesine

d) Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

•Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur;

a) Tür değiştirme planı

b) Tür değiştirme raporu

c) Son üç yılın finansal tabloları

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

NOT: Anonim şirketlerce tutulması gereken yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri ile damga vergisi defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin,karşılıksız kalıp kalmadığının,şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu,gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve faaliyet belgesi aslı (1 adet),

3. Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı oldukları siciller ile numaralarını içeren beyan (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

4.Tür değiştirme planı (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

5. Tür değiştirme raporu (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

 • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından imzalanmış),
 • Kobi olduğuna dair Mali Müşavir Raporu

6.Tür değiştirme bilançosu, (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)(Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço),

7.Tür değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

8.Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler;

a. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

b. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

c . Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylı şirket esas sözleşmesi, (4 adet)

d. Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu, (Artan nakdi sermaye var ise,)

e. Sermayenin arttırılan kısmının onbinde dördü olan Rekabet Kurumu’ nun, Oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aslı. (Artan sermaye var ise,)

f. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

g. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama var ise muvafakat yazısı (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

h. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

ı. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

i. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

j. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

aa) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

ab) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

k. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

l. Şirket yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması müdürlüğümüze mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.,

l.Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

aa) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

ab) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

ac) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ad) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),

m. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

aa) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ab) Fotoğrafı (2 adet),

•Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,

b) Yeni tür anonim şirket esas sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

•Tür değiştirme raporunda;

a) Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Anonim şirketin esas sözleşmesine,

d) Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

•Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur;

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

Gerçek Kişi Ticari İşletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

NOT: Anonim şirketlerce tutulması gereken yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri ile damga vergisi defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

NOT: Limited şirketlerce tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile var ise müdürler kurulu karar defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Tür değişikliği yapan ticari işletmenin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, ticari işletme öz varlığının tespitinin ve şayet ticari işletmenin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve YMM-SMMM faaliyet belgesi aslı

3. Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (özel sicillere kayıtlı malvarlığı bulunmadığı takdirde, bulunmadığına dair beyan)

4. Tür değiştirme planı (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

5. Tür değiştirme raporu (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

 • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
 • Kobi olduğuna dair Mali Müşavir Raporu

6. Tür değiştirme bilançosu, (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren ticari işletmenin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço),

7. Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler;
(ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN):

a. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

b. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

c. 4 adet Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylı Limited  şirket esas sözleşmesi,

NOT: Ana sözleşmenin vekaleten imzalanması halinde,

 • Vekaletnamenin aslı,
 • Vekaleten ana sözleşmeye imzalayacak kişinin güncel nüfus cüzdanı
 • Ortakların kimlik fotokopilerini müdürlüğümüze ibraz etmeleri durumunda şirket yetkililerine ait imza beyanı aranmamaktadır. (Yabancı ortaklı firmalarda vekaleten yapılmayacak işlemlerde gelecek olan yeminli tercümanın noter onaylı yeminli tutanağı, nüfus cüzdanı fotokopisi yanında bulundurulmalıdır.)

- Noter Onaylı Anonim Şirket esas sözleşmesi (4 adet)

Limited Şirketlerde; Nakden taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenebilir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının ödenmesi halinde ödemeye ilişkin banka mektubu aslı ibraz edilmelidir. (Artan nakdi sermaye var ise),
- Anonim Şirketlerde; Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu aslı (Artan nakdi sermaye var ise),

d. Sermayenin arttırılan kısmının onbinde dördü olan Rekabet Kurumu’ nun, Oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aslı,

e- Limited Şirketlerde Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış, Anonim Şirketlerde Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (Yabancı uyruklu ortak olması halinde 1 adet),

f. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

g. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama var ise muvafakat yazısı (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

h. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

ı. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

i. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

j. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;
aa) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
ab) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

k. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl – 1 fotokopi),

l. Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması müdürlüğümüze mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.

*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

m.Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
aa) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),
Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
ab) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
ac) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), 
ad) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),

n. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;
aa) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), 
ab) Fotoğrafı (2 adet),

 • Tür değiştirme planının;

a) Ticari işletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,
b) Yeni türün şirket/esas sözleşmesini,
c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları,içermesi gerekir.

 • Tür değiştirme raporunda;

a) Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b) Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
c) Anonim şirketin esas sözleşmesine,
d) Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.
(Kayıtlı kişi kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.)

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

NOT: Anonim şirketlerce tutulması gereken yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri ile damga vergisi defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve faaliyet belgesi aslı (1adet),

3. Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı oldukları siciller ile numaralarını içeren beyan (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

4. Tür değiştirme planı (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

5. Tür değiştirme raporu (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

 • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından imzalanmış),
 • Kobi olduğuna dair Mali Müşavir Raporu

6. Tür değiştirme bilançosu, (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço),

7. Tür değişikliğine ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu karar örneği (1 asıl),

8. Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler;

a. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

b. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

c. Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylı şirket esas sözleşmesi, (4 adet)

d. Nakdi sermayenin %25’nin ödendiğine dair banka mektubu aslı, (Artan nakdi sermaye var ise)

e. Sermayenin arttırılan kısmının onbinde dördü olan Rekabet Kurumu’ nun, Oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aslı. (Artan sermaye var ise)

f. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

g. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama var ise muvafakat yazısı (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

h. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

ı. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

i. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

j. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

aa) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

ab) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

k. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

l. Şirket yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması
müdürlüğümüze mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

l. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

aa) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

ab) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

ac) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ad) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),

m. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

aa) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ab) Fotoğrafı (2 adet),

•Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,

b) Yeni tür anonim şirket esas sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

•Tür değiştirme raporunda;

a) Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Yeni türün şirket sözleşmesine,

d) Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

•Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur;

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço.

Mersis’ ten başvuru yapılarak talep no su ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odamızda hazır bulunulması gerekmektedir.

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde; Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

İndirilen .PDF Dosyası form şeklinde olup bilgisayar ortamında  düzenleyerek çıktı alabilirsiniz. İmzalar ıslak İmza olmalıdır. 

Gerçek Kişi Kuruluş Evrakları İndir

NOT: Limited şirketlerce tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile var ise müdürler kurulu karar defterinin sadece açılış onayları Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve faaliyet belgesi aslı (1adet),

3. Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı oldukları siciller ile numaralarını içeren beyan (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

4. Tür değiştirme planı (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

5. Tür değiştirme raporu (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

•Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından imzalanmış),

6. Tür değiştirme bilançosu, (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço),

7. Tür değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

8. Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler;

a. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

b. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

c. 4 adet Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylı şirket sözleşmesi,

NOT: Ana sözleşmenin vekaleten imzalanması halinde,
• Vekaletnamenin aslı,
• Vekaleten ana sözleşmeye imzalayacak kişinin güncel nüfus cüzdanı
• Ortakların kimlik fotokopilerini müdürlüğümüze ibraz etmeleri durumunda şirket yetkililerine ait imza beyanı aranmamaktadır. (Yabancı ortaklı firmalarda vekaleten yapılmayacak işlemlerde gelecek olan yeminli tercümanın noter onaylı yeminli tutanağı, nüfus cüzdanı fotokopisi yanında bulundurulmalıdır.)

d. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

aa) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

ab)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

e. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı, ( 1 asıl),

f. Ortakların, müdürlerin ve müdürlüğe seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

aa) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ab) Fotoğrafı (2 adet),

g. Şirket müdürlerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

NOT: Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması müdürlüğümüze mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.
*****Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

h. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

ı. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama var ise muvafakat yazısı (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

i. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tür değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

j. Nakden taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenebilir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının ödenmesi halinde ödemeye ilişkin banka mektubu aslı ibraz edilmelidir. (Artan nakdi sermaye var ise),

k. Sermayenin arttırılan kısmının onbinde dördü olan Rekabet Kurumu’ nun, Oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aslı. (Artan sermaye var ise),

l. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

m. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

aa) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

ab) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

ac) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ad) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),

Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.

•Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,

b) Yeni tür limited şirket sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

•Tür değiştirme raporunda;

a) Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Yeni türün şirket sözleşmesine,

d) Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

•Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur;

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço.